Welkom op de website over het Stadhuisplein en omgeving

Welkom op de website voor de ontwikkeling van het Stadhuisplein en omgeving in Veghel. Via deze website kunt u meedenken en blijft u op de hoogte van de herinrichtingsplannen van deze entree tot het Veghelse centrum.

De sloop van de voormalige Blauwe Kei is aanleiding voor het starten van dit traject. Het vrijgekomen openbare gebied heeft een nieuwe inrichting nodig. Om dit goed en toekomstbestendig in te richten, wordt niet alleen voor de locatie van de Blauwe Kei een ontwerp gemaakt, maar wordt een groter gebied meegenomen om ook de overige ontwikkelingen in het gebied een plek te kunnen geven. 

De gemeente Meierijstad wil de kwaliteit en functionaliteit van het Stadhuisplein en Vlas en Graan verbeteren. Het is de ambitie om dit gebied aantrekkelijker in te richten en daarmee de entree naar het centrum te versterken. Tegelijk hebben we ambities om de kwaliteiten van de Aa te versterken en de Aa meer beleefbaar te maken. We zien in het gehele gebied kansen en de noodzaak om te werken aan klimaatadaptatie. In het ontwerp zullen we daarom zeker rekening houden met klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater en het verminderen van hittestress door het toevoegen van meer groen. 


In het gebied zijn op verschillende vlakken veranderingen gaande. Zo blijkt uit de Centrumvisie dat er de komende jaren in Veghel circa 10.000m2 aan vloeroppervlak voor detailhandel zal moeten verdwijnen. Op dit moment onderzoeken we samen, met onder meer de lokale ondernemers en vastgoedeigenaren, waar dit het beste kan en past. 
Recent is de Blauwe Kei gesloopt en is de theaterfunctie verplaatst naar de Noordkade. Het zwembad en de sporthal zullen gesloopt worden omdat ze verouderd zijn. Mogelijk komt het zwembad weer terug ergens op deze locatie. Ook de huidige verkeer- en parkeersituatie vraagt om aandacht. 

We zijn in juni 2019 gestart met een gebiedsproces om samen met inwoners en ondernemers van Veghel te gaan werken aan een plan op hoofdlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte van het gebied Stadhuisplein e.o. Het eindproduct wordt een visie voor de inrichting van de openbare ruimte voor het hele plangebied en een concreter inrichtingsplan (VO) voor het gebied van Stadhuis tot aan de Aa. Deze visie moet begin 2020 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat betreft de uitvoering is het de ambitie om het gebied vanaf de voormalige Blauwe Kei tot en met de entree van het gemeentehuis snel na het besluit van de gemeenteraad in gang te zetten. Wanneer het overige deel van het ontwerp tot uitvoering kan worden gebracht is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de prioriteiten die voortkomen uit de uitwerking van het Centrumplan en/of wat er gebeurt met het zwembad. 
Via deze website kunt u meedenken en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Naast dat we in enkele fases met inwoners en ondernemers van Veghel in gesprek gaan via deze website organiseren we ook enkele bijeenkomsten, iedereen is welkom! De ambitie is om een gedragen visie te ontwikkelen. 

Globaal bestaat het proces uit de volgende stappen:

 1. Verkenning (juni – juli)
  We willen grip krijgen op het gebied, de knelpunten en de wensen. 
 2. Scenario’s (augustus – oktober)
  Via enkele scenario’s gaan we onderzoeken hoe we het gebied kunnen verbeteren. 
 3. Voorkeursmodel (november – januari)
  We maken een plan op hoofdlijnen voor de openbare ruimte van het gebied en voor een klein deel maken we een wat concreter uitgewerkt plan.
 4. Voorontwerp en visie (februari – maart)
  We presenteren het voorontwerpplan voor de herinrichting van openbare ruimte tussen het stadhuis en de Aa en de visie op de openbare ruimte voor het gehele gebied.

  Op deze website kunt u onder “PRAAT MEE” meedenken over de visie en het plan.

  Onder de knop “Achtergronden en kader” vindt u enkele beleidsdocumenten die de gemeente eerder heeft gemaakt en die van invloed zijn op de visie de we nu maken.

Wilt u meepraten, meedenken en vooral meedoen? Meld u dan vandaag nog aan onder 'Aanmelden Nieuwsbrief'! Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en alle activiteiten en bijeenkomsten.

 

Nieuws

Het is alweer even geleden….

Het is alweer even geleden….


...dat we van ons hebben laten horen sinds de bijeenkomst in juni en het sluiten van de reactietermijn op de website in augustus. We kunnen ons goed voorstellen dat u nieuwsgierig bent. Immers het was ook het idee om in oktober weer een bijeenkomst met u te organiseren. Deze zal nu begin 2020 plaatsvinden.

 

 

In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. De ingekomen reacties: 

 • zijn gebundeld en geanalyseerd;
 • zijn verwerkt in een uitgangspuntenkaart;
 • zijn vertaald naar een schets met een eerste voorstel voor de inrichting van het gebied.

Die eerste schets voor het Stadhuisplein en omgeving hebben we met de gemeente besproken. We hebben toen geconcludeerd dat er op onderdelen meer informatie nodig is om een goed plan te maken. Daarom worden er bijvoorbeeld extra parkeertellingen uitgevoerd en er loopt een verkeerskundig onderzoek. Ook moet het college van burgemeester en wethouders nog besluiten over de toekomst van het zwembad in Veghel. Dat besluit vormt een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van de inrichting van het openbaar gebied! 

We organiseren begin februari 2020 een nieuwe bijeenkomst om de eerste ontwerpen ook met u te bespreken. U ontvangt van ons nog een aparte uitnodiging voor die bijeenkomst. 
 

|

Aanmelden nieuwsbrief

Naam